Havarijné poistenie

Havarijné poistenie - KASKO

Havarijné poistenie, známe aj pod názvom KASKO poistenie, predstavuje poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti. Uzatvára sa na základe poistnej zmluvy, v ktorej sú dojednané podmienky krytia škody na motorovom vozidle a rozsah plnenia. 

Poistné krytie

Ako už samotný názov napovedá, bežné havarijné poistenie musí zahŕňať aspoň náhradu škodu pri poškodení alebo úplnom zničení vozidla v dôsledku havárie, dopravnej nehody. Dopravnou nehodou sa rozumie zrážka s iným účastníkom cestnej premávky, zvieraťom, alebo náraz do prekážky (strom, stĺp a pod.).

Riziká kryté havarijným poistením 

  • havária, poškodenie, alebo zničenie vozidla v dôsledku náhodnej udalosti vzniknutej nárazom alebo stretom 
  • škoda na vozidle v dôsledku živelnej pohromy (napr. pád stromu, požiar)
  • odcudzenie vozidla alebo jeho časti (napr. krádež elektrónov, diskov, kolies, rádia)
  • vandalizmus, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím 
  • poškodenie čelného skla alebo ostatných skiel vo vozidle 
  • vzniknutý úraz alebo trvalé následky po úraze v dôsledku havárie 
  • krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle 
  • pripoistenie právnej ochrany, náhradného vozidla 

Poisťovne ponúkajú rôzne kombinácie a zvýhodnené balíčky krytia poistných rizík. Treba si vybrať zo širokej ponuky a havarijné poistenie správne nakombinovať na základe vami zvolených kritérií a tiež cenových ponúk zo strany poisťovní. 

Prečo uzatvoriť havarijné poistenie 

Pri vzniku nepredvídateľnej udalosti (krádež vozidla, živelná udalosť a pod.) nestači ak máte uzatvorené iba povinné zmluvné poistenie. Povinné zmluvné poistenie totiž zabezpečí náhradu škody len inému účastníkovi cestnej premávky, ktorému spôsobíte svojim vozidlom škodu. V prípade, že pri dopravnej nehode dôjde k poškodeniu aj vášho vozidla (čo je veľmi pravdepodobné) vaša poisťovňa na základe uzatvorenej zákonnej poistky preplatí škodu len na druhom vozidle a škodu na vašom vozidle si budete musieť zaplatiť sami. Dnes už je havarijné poistenie samozrejmosťou a to najmä pri kúpe takých modelov áut, ktoré nie sú zrovna najlacnejšou záležitosťou, alebo v prípade ak majiteľ vozidla podniká dlhé cesty, či už v rámci Slovenska alebo do zahraničia a zvyšuje sa tak riziko vzniku dopravnej nehody alebo nepredvídateľnej udalosti. 

Uzatvorenie havarijného poistenia

Havarijné poistenie je vo všetkých štátoch Európskej únie dobrovoľné a vzťahuje sa na územie dojednané v poistnej zmluve. Pri uzatáraní havarijného poistenia môžete zvoliť územnú platnosť len na územie Slovenska, štandardne sa  však dojednáva na geografické územie Európy (vrátane európskej časti 

 

Turecka, Estónska, Litvy a Lotyšska), ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak. Niektoré poisťovne majú v ponuke aj havarijné poistenie s platnosťou poistenia napr. len na území Slovenskej a Českej republiky. 

Spoluúčasť v havarijnom poistení 

Spoluúčasť pri havarijnom poistení je výška vášho podielu na náhrade škody v prípade poistnej udalosti. Znamená to, že poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti. Ako najvýhodnejšie sa javí poistenie bez spoluúčasti, ale v takom prípade treba rátať s tým, že pravidelné poplatky sú oveľa vyššie ako pri poistení so spoluúčasťou. Výhodou je, že v takomto prípade poisťovňa preplatí aj drobné škody, ktoré by havarijné poistenie inak nepokrylo, alebo rozsiahle škody, kedy by ste v prípade spoluúčasti museli participovať nemalou finančnou čiastkou. 

V prípade spoluúčasti, ak vznikne poistná udalosť, pri ktorej výška škody je nižšia ako dohodnutá spoluúčasť, poisťovňa poistné plnenie neposkytne (napr. malé škody pri parkovaní). 

Spoluúčasť je najčastejšie dohodnutá v poistnej zmluve v percentách, v minimálnej výške v eurách, alebo ich kombináciou. Napr. výška spoluúčasti 5% z náhrady škody, a vo výške min. 165 EUR. 

Havarijné poistenie - platnosť

Havarijné poistenie sa väčšinou dojenáva na dobu neurčitú s platnosťou jedného roka (tzv. technický rok). Účinnosť havarijného poistenia začína plynúť odo dňa dohodnutého v poistnej zmluve. Niektoré poisťovne vyžadujú i obhliadku poisťovaného vozidla s príslušnou fotodokumentáciou. 

Havarijné poistenie - výpoveď

Výpoveď poistnej zmluvy možno podať písomne, najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. V posledný deň poistného obodia už musí mať poisťovňa výpoveď doručenú. 

Úspora na havarijnom poistení 

Výška poistného závisí od viacerých segmentačných kritérií, ktoré poisťovne zohľadňujú pri jeho výpočte, napr. značka vozidla, vek vodiča (držiteľa), bydlisko držiteľa, výška spoluúčasti a iné. Nie všetky poisťovne posudzujú rovnaké kritéria a preto cenová ponuka sa môže u každej líšiť. Preto je dôležité  porovnať všetky dostupné ponuky. 

S nami získate výhodné KASKO poistenie. Stačí vyplniť a odoslať formulár a my pre vás nájdeme najvýhodnejšie riešenie na základe aktuálnych akcií poisťovní.