Životné poistenie

Dôvod poistenia:

Výška hypotéky, alebo záväzkov:
Chcem poistiť:
Máte predstavu o výške poistných súm?
Prosím napíšte detaily do poznámky:
Riziko SMRŤ
Riziko TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
Riziko KRITICKÉ CHOROBY
Váš vek:
Pohlavie:
Počet deti (vyživovaných):
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Na čo slúži životné poistenie

Životné poistenie vás zabezpečí v neľahkých a neočakávaných situáciach, ktoré môžu vzniknúť a napomáha udrdžať  dosiahnutý životný štandard. Ide o poistenie osôb, ktoré chráni nielen poisteného, ale aj jeho najbližších. Je ideálnym riešením v prípadoch, akými je strata zamestnania, úraz, choroba, či dokonca smrť. Aby ste vy alebo vaša rodina nezostali bez finančného zabezpečenia v ťažkých časoch, pomocnou rukou môže byť práve uzatvorenie životného poistenia. Životným poistením si však klient môže nasporiť aj finančné prostriedky na lepšiu budúcnosť, zabezpečenie detí počas ich štúdia na strednej alebo vysokej škole,  alebo zabezpečiť seba samého na dôchodok.

Riziká pri životnom poistení 

Rozlišujú sa dve základné riziká, ktorými sú:

  • riziko smrti - v prípade smrti poisteného, vzniká právo na poistné plnenie osobe alebo osobám uvedeným v poistnej zmluve
  • riziko dožitia - právo na poistné plnenie vzniká poistenému po dosiahnutí určitého veku dohodnutého v poistnej zmluve 

Výhody životného poistenia

Výhodou životného poistenia je, že chráni nielen vás, ale aj vašu rodinu a blízkych pre prípad, že by sa s vami niečo stalo. Ďalšou výhodou je, že pri uzatváraní poistnej zmluvy má klient široký priestor a môže si ju nastaviť doslova na mieru podľa svojich požiadaviek a potrieb. Poistený si vyberie druh poistenia, stanoví sumu poistného, výšku poistného krytia a spôsob ako, kedy a komu bude poistné vyplatené. 

životné poistenie poskytne finančné krytie v prípade nečakaných rizík

klient si vytvára finančnú rezervu, ktorá môže byť v budúcnosti využitá na udržanie životného štandardu 

sporenie na dôchodok

zabezpečenie detí do budúcnosti 

Nevýhody životného poistenia 

Životné poistenie je dlhodobý, niekoľkoročný produkt s pravidelnými mesačnými vkladmi. Predčasné vypovedanie by bolo pri tomto poistení nerentabilné, pretože klientovi by bola vyplatená len malá čiastka. Nevýhodou tiež je, že suma vyplatená zo životného poistenia podlieha zdaneniu. Poistenie je oslobodené od daňového zaťaženia, ak by poistnou udalosťou bola smrť, smrť s následkom úrazu, trvalá invalidita a iné závažné ochorenie. 

Typy životného poistenia

Trh ponúka 3 základné druhy životného poistenia - kapitálové, investičné, rizikové. Okrem základnej funkcie, ktorou je zabezpečenie klienta, poskytujú aj ďalšie špecifické doplnkové funkcie. 

Kapitálové životné poistenie
Spája v sebe rizikové životné poistenia pre prípad smrti alebo dožitia a sporenie finančných prostriedkov. Positenému sa popri poistení vytvára i poistná rezerva - kapitál, ktorej hodnota polatením rastie. Časť poistného tak ide na sporenie a druhá na riziko a poplatky. V prípade smrti je poistné plnenie vyplatené povereným osobám, v prípade dožitia získa plnenie poistná osoba vrátane finančných výnosov. 

 

Investičné životné poistenie 
Investičné životné poistenie je kombináciou ochrany životných rizík a fondového sporenia. Čast poistného je investovaná do poistnej ochrany pred rizikami a druhá časť do finančných aktív. 

Rizikové životné poistenie
Pri tomto type poistenia sa tvorí finančná rezerva na krytie prípadnej poistnej udalosti, ktorá môže, ale nemusí nastať. Rizikové životné poistenie nie je sporiacim poistením. 

Pripoistenia k životnému poisteniu

  • Pripoistenie pre prípad smrti nad rámec hlavného životného poistenia. Smrť z akýchkoľvek príčin sa pripoisťuje väčšinou ako poistenie úveru.
  • Úrazové pripoistenie pre prípad smrti, trvalých následkov, drobných úrazov, poúrazovej hospitalizácie.
  • Pripoistenie práceneschopnosti v prípade choroby alebo úrazu – pripoistenie k nemocenským dávkam zo Sociálnej poisťovne. Poistený má právo na odškodné pri chorobe alebo úraze.
  • Pripoistenie kritických chorôb – poistený dostane od poisťovne jednorazové plnenie v prípade zistenia niektorej z civilizačných chorôb, napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina, slepota, hluchota, amputácia končatín, mozgová encefalitída a iné.
  • Pripoistenie invalidity – ak Sociálna poisťovňa prizná poistenému plný invalidný dôchodok kvôli chorobe alebo úrazu, vzniká poistenému nárok na plnenie buď jednorazovo alebo formou tzv. dočasného dôchodku, vyplácanému spravidla do konca poistnej doby.
  • Pripoistenie chirurgického zákroku – v prípade operácie z dôvodu choroby alebo úrazu odškodňuje poisteného jednorazovou sumou, stanovenou v oceňovacích tabuľkách poisťovne.
  • Pripoistenie nezamestnanosti kompenzuje poistenému výpadok príjmu, keď sa ocitne na úrade práce.

 

Ak potrebujete s uzatvorením životného poistenia, ktoré bude zodpovedať presne vašim požiadavkám a potrebám, vyplňte uvedený formulár a budeme vás kontaktovať.