Rizikové životné poistenie

Dôvod poistenia:

Výška hypotéky, alebo záväzkov:
Chcem poistiť:
Máte predstavu o výške poistných súm?
Prosím napíšte detaily do poznámky:
Váš vek:
Pohlavie:
Počet deti (vyživovaných):
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Na čo slúži rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je takým druhom poistenia, ktoré umožňuje finančne zabezpečiť rodinu a blízkych v prípade smrti poisteného. Pri tomto poistení nevzniká sporiaca zložka a nezhodnocujú sa finančné prostriedky vkladané do poistenia. Slúži výlučne na krytie rizika a to bez ohľadu, či dôjde alebo nedôjde k poistnej udalosti. To znamená, že zaplatené poistné vám poisťovňa nevráti ak nevznikne poistná udalosť. 

Poistnou udalosťou je v tomto prípade smrť poisteného. Poistné plnenie sa uplatní voči osobe alebo osobám uvedeným v poistnej zmluve a na základe dohodnutých vopred uzatvorených podmienok. Táto finančná zábezpeka pomôže pozostalým zachovať si dosiahnutý životný štandard aj v prípade smrti poisteného. Produkt je možné použiť aj na zabezpečenie hypotéky alebo úverových produktov, napr. leasing. 

Ide o dlhodobý, dlhoročný, sporiaci produkt a vo väčšine prípadov je odporúčaná doba sporenia minimálne 10 rokov.

 

Poistná zmluva môže byť nastavená individuálne podľa požiadaviek či potrieb klienta. Výška poistnej čiastky alebo trvanie poistenia sa tak odvíja najmä od výšky disponibilných príjmov rodiny, šírky poistnej ochrany alebo výšky záväzkov. V rámci jednej poistnej zmluvy je možné dojednať aj ďalšie pripoistenie a zvýšiť tak poistnú ochranu klienta. Poistenie sa môže dojednať už na dobu 1 roka.

Pri rizikovom životnom poistení sa neuplatňuje daňový odpočet a to z toho dôvodu, že neobsahuje sporiacu zložku.