Flotilové poistenie vozidiel

Mám záujem poistiť:

Popíšte čo možno najpodrobnejšie Vašu požiadavku, aby sa Vám ponúklo čo najkvalitnejšie riešenie.
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Ako poistiť vozový park

Poistenie zabezpečí kompletnú ochranu pre váš vozový park s možnosťou flexibilného zaraďovania alebo vyraďovania vozidiel z poistenia podľa vašich potrieb. Je na klientovi akú si zvolí výšku poistného krytia alebo výšku limitu poistného plnenia pri povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 

Flotilové poistenie je možné uzatvoriť pre právnické osoby a pre podnikajúce fyzické osoby s pridelením IČO, alebo pre fyzické osoby, s minimálnym počtom 5 vozidiel bez ohľadu na druh vozidla. Uzatvára sa formou hromadnej poistnej zmluvy na všetky motorové vozidlá s ročnou, polročnou alebo štvrťročnou platbou, na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden technický rok.

Ak je teda vo firme viacero áut, výhodnejšie je uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu, čo ušetrí nielen peniaze, ale aj čas súvisiaci s administratívou. 

Je možné ho uzatvoriť pre Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – PZP a aj pre havarijné poistenie spolu s poistením pre prípad krádeže - KASKO. 

Podmienkou pri flotilovom havarijnom poistení je, že musia mať spoločného vlastníka a zároveň aj držiteľa, ktorý je uvedený v technickom preukaze – v osvedčení o evidencii. Výnimku tvoria tie motorové vozidlá, ktoré sú vo vlastníctve inej spoločnosti, pre ktoré je potvrdená vinkulácia poistného plnenia - leasing. Potvrdená vinkulácia je zároveň súčasťou hromadnej poistnej zmluvy.