Poistenie podnikateľskej činnosti

Popíšte čo možno najpodrobnejšie Vašu požiadavku, aby sa Vám ponúklo čo najkvalitnejšie riešenie.
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Poistite si vaše podnikanie

Poistenie podnikania je určené pre krytie finančných strát  -  ušlého zisku v prípade,  že dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku, avšak podnik naďalej musí platiť rôzne fixné náklady.

K prerušeniu alebo zastaveniu prevádzky môže dôjsť následkom požiaru, vody vytekajúcej z vodovodných zariadení, víchrice, krupobitia alebo iných poistných rizík. 

Zodpovednosť

Vzhľadom k potrebám klienta je možné uzatvoriť rôzne druhy poistení zodpovednosti za škodu, ktoré slúžia na krytie rizík spojených so škodami na zdraví a majetku tretích osôb v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Slúži na náhradu škôd, ktoré zamestnanec alebo podnikateľ neúmyselne spôsobil na majetku alebo zdraví tretej osoby. Toto poistenie zahŕňa:

 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (napr. pre administratívne firmy, obchody, výrobne, reštaurácie, autoservisy, stavebné spoločnosti, a iné)
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu s možnosťou dojednania ustanovení na preukázanie finančnej spoľahlivosti pre činnosť cestnej nákladnej dopravy, autobusovej dopravy alebo taxislužby
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii zmluvy o poskytovaní bezpečnostných služieb

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti 

Je určené na náhradu škôd, ktoré vznikli na zdraví alebo majetku tretej osoby či už na nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve alebo slúži na podnikanie. Ak napríklad dôjde k zraneniu osoby na zle udržiavanej podlahe v rámci danej nehnuteľnosti, tak poškodená osoba si bude škodu na zdraví alebo majetku nárokovať od vlastníka nehnuteľnosti.

Poistenie profesnej zodpovednosti

Je určené na krytie škôd na majetku a zdraví tretích osôb v dôsledku chyby pri vykonávaní. 

Poistenie profesnej zodpovednosti zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • advokát
 • odborne spôsobilý architekt, inžinier alebo technik, autorizovaný architekt alebo inžinier vykonávajúci stavebnú projektovú činnosť alebo právnická osoba, ktorá má v obchodnom registri zapísanú stavebnú projektovú činnosť
 • autorizovaná osoba
 • finančný agent alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia
 • správca konkurznej podstaty
 • znalec
 • patentový zástupca

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

Toto poistenie slúži predovšetkým pri preprave cudzieho tovaru na základe vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov pri vzniku škody, ktorú dopravca je povinný nahradiť. Toto poistenie sa delí na:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu medzinárodného cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu vnútroštátneho cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní kabotáže

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 

Kryje škody na zdraví alebo majetku, ktoré výrobca alebo distribútor spôsobí vadným výrobkom spotrebiteľovi.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Zamstnanci si ho dojednajú a platia individuálne, slúži na poistenie voči škodám, ktoré môžu zamestnanci spôsobiť.

Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia 

Je určené doktorom, lekárom a ďalším zdravotníkom v rôznych zdravotníckych odvetviach.

Poistenie zodpovednosti zasielateľa

Zahŕňa poistenie škodových udalostí, ktoré môžu vzniknúť pri preprave vecí z určitého miesta na iné miesto a to od škôd pri skladovaní a balení tovaru cez sprostredkovanie poistenia prepravy zásielok až po účasť na colnom konaní a ručení za colný dlh.

Poistenie prepravy zásielok v rámci Slovenskej republiky 

Pre spoločnosti, ktoré si svoje zásielky prepravujú vlastným motorovým vozidlom alebo si ich nechávajú prepraviť v rámci územia SR. V prípade znehodnotenia alebo úplného zničenia toto poistenie kryje plnú výšku hodnoty zásielky.

Poistenie prepravy zásielok do a zo zahraničia 

Určené všetkým spoločnostiam, ktoré si svoje zásielky prepravujú vlastným motorovým vozidlom alebo si ich nechávajú prepraviť do zahraničia a zo zahraničia. V prípade znehodnotenia alebo úplného zničenia toto poistenie kryje plnú výšku hodnoty zásielky.

Poistenie výstav a veľtrhov

Využívajú ho firmy, ktoré prezentujú svoje výrobky a tovar na výstavách a veľtrhoch v SR a v zahraničí.