Poistenie hnuteľného majetku a zásob

Popíšte čo možno najpodrobnejšie Vašu požiadavku, aby sa Vám ponúklo čo najkvalitnejšie riešenie.
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Prečo poistiť majetok?

Pre každú spoločnosť je dôležité chrániť svoj majetok, ako nehnuteľný tak aj hnuteľný, ktorý slúži na podnikanie. Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na akékoľvek zariadenia ako napríklad zariadenie administratívnych budov, kancelárií, obchodov, výrobné a prevádzkové zariadenia, všetky druhy zásob od surovín, cez polotovary a nedokončenú výrobu až po hotové výrobky, veci zamestnancov, prenajaté veci, a rôzny iný hnuteľný majetok. Poistenie vám poskytne dostatočnú finančnú istou proti škodám a pocit, že váš majetok je dostatočne zabezpečený.

Poistenie kryje tieto základné riziká:

  • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla,
  • víchrica a krupobitie,
  • povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu,
  • škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia,
  • náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov,
  • krádež, lúpež,
  • rozbitie skla.

Poistenie strojov a strojných zariadení 

Poistenie strojov a zariadení slúži na krytie energetických zariadení, kancelárskych zariadení, poľnohospodárskych strojov, technologických zariadení, elektroniky náhodnými udalosťami ako živel, odcudzenie, nepozorná alebo nedbanlivá obsluha prístroja, zničenie veci pádom, vada konštrukcie alebo materiálu, skrat, prepätie.