Poistenie domu

Poistenie nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti, či už domu, bytu, chaty, stavby, nebytového priestoru sa spája s vynaložením nemalých finančných prostriedkov. Preto je dôležité zabezpečiť pre svoj majetok dostatočnú ochranu a byť tak pripravený pre prípad vzniku možných rizík a poistných udalostí

Poistenie majetku, resp. poistenie nehnuteľnosti slúži ako ochrana bytov, domov, garážízáhrad pred nepríjemnými a nepredvídateľnými udalosťami, akými môžu byť živelné pohromy, vandalizmus, krádež a iné. Pri uzatvorení zmluvy o poistení nehnuteľnosti si môže sám klient stanoviť výšku krytiu, poistné riziká a pod. 

Netreba si však zamieňať poistenie nehnuteľností s poistením domácností, teda poistením hnuteľných vecí, kedy nie je krytá škoda na nehnuteľnom majetku. Vstavané prvky a nábytky, ako napríklad kuchynská linka, sú však súčasťou poistenia nehnuteľnosti. 

Poistite váš dom

Rodinný dom predstavuje pre každého istotu, výsledok námahy, do ktorej sme investovali svoj čas, financie, preto by sme mali náš dom chrániť.  Poistenie domu prináša istotu, že v prípade nepredvídateľných situácií budete mať možnosť a prostriedky ako túto situáciu riešiť.

Chráňte svoj domov pred nasledujúcimi rizkami:

  • požiar, výbuch, výchrica, krupobitie, priamy úder blesku,
  • voda z vodovodných zariadení,
  • sneh námraza, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, lavín, zemetrasenie,
  • povodeň a záplava,
  • náraz dopravného prostriedku, pád stromov, požiarov,
  • atmosferické zrážky,
  • krádež, lúpež,
  • vandalizmus, atď.

 

Popri poistení, ktoré chráni celý váš majetok, Vám odporúčame aj poistenie domácnosti.

Poistenie sa vzťahuje na trvalo alebo prechodne obývaný dom, dom vo výstavbe alebo chatu, ale patria sem aj drobné stavby tvoriace doplnkovú funkciu k domu - múry, oplotenie, chodníky, záhradné osvetlenie, pevne zabudované konštrukcie, markízy, terasy a ostatné objekty podľa dojednania v zmluve. 

Tu je dôležité zdôrazniť časť - podľa dojednania v zmluve. Pri vzniku poistných udalostí dochádza totiž častokrát k nedorozumeniam, kedy má klient odlišnú predstavu o rozsahu poistného krytia, než má v skutočnosti dojednanú v poistnej zmluve. Mylne sa potom domnieva, že ak ma uzatvorené poistenie nehnuteľnosti, automaticky má kryté akékoľvek škody na majetku. Pri uzatváraní poistnej zmluvy je dôležité vymedziť, čo je predmetom poistenia a pre aké situácie (poškodenia, zničenia) je poistenie dojednané. Poisťovne v tomto prípade ponúkajú svojim klientom široké možnosti a priestor na špecifikáciu predmetu poistného krytia

Treba si dať pozor aj na prípady, ak máte uzatvorené staré poistné zmluvy, alebo platíte príliš nízke poistné. Ak totiž nemáte v zmluve správne nastavenú a ocenenú hodnotu vášho majetku, môže sa ľahko stať, že v prípade poistnej udalosti vám poisťovňa aj nízku sumu vyplatí, čo vám dostatočne nepokryje škodu, ktorá vám vznikla. 

Chcete poistiť svoj dom, alebo vypočítať, koľko by vás poistenie vyšlo? Chcete si overiť, či v súčasnosti neplatíte príliš nízku alebo naopak zbytočne vysokú poistnú sumu? Vyplňte uvedený formulár a my vám zašleme cenovú ponuku.